اداره کسب و کار معماری

مدیریت کسب‌وکار و امور تخصصی در معماری شامل چندین دسته کلیدی است که بر اساس نیازهای عملیاتی یک شرکت معماری معمولی، در یک سلسله مراتب اهمیت قرار می‌گیرند. در اینجا این دسته‌بندی‌ها به ترتیب آورده شده‌اند:

1.برنامه‌ریزی استراتژیک

2.مدیریت عملیاتی

3.مدیریت مالی

4.مدیریت منابع انسانی

5.کسب مشتری و پروژه

6.مدیریت ریسک

7.ارتباطات

8.عملکرد حرفه ای

9.نوآوری و رشد

10.پایداری و انعطاف‌پذیری

ترتیب دقیق این دسته‌بندی‌ها می‌تواند بر اساس اهداف خاص شرکت، شرایط بازار و نیازهای فردی پروژه تغییر کند. با این حال، این لیست یک رویکرد ساختارمند برای درک جنبه‌های چندوجهی مدیریت یک آفیس معماری را ارائه می‌دهد.