تحلیل هزینه های ساختمان

تحلیلگر هزینه ساختمان هزینه احتمالی پروژه‌های ساختمانی را محاسبه می‌کند. او تمام جنبه‌های ساخت و ساز را از هزینه‌های مواد خام تا دستمزد نیروی کار تحلیل می‌کند.

Building cost analysts in my journey into Architecture

فرآیند را می‌توان به چندین مرحله کلیدی طبقه‌بندی کرد :

1.تحلیل طرح‌های ساختمانی

در این مرحله، تحلیلگر طرح‌های معماری دقیق را بررسی می‌کند تا دامنه کامل پروژه را درک کند.

2.برآورد هزینه‌های مواد

براساس طرح‌های معماری، تحلیلگر سپس هزینه مواد لازم را تخمین می‌زند.

3.برآورد هزینه‌های نیروی کار

تحلیلگر هزینه ساختمان همچنین هزینه نیروی کار را با تعیین میزان و نوع نیروی کار مورد نیاز برای هر مرحله ساخت و ساز تخمین می‌زند.

4.تحلیل مدت زمان پروژه

مدت زمان پروژه می‌تواند به شدت بر هزینه‌ها تأثیر بگذارد، به ویژه با در نظر گرفتن عواملی مانند بهره در دوران ساخت و ساز و تورم.

5.محاسبه هزینه‌های جانبی

این شامل محاسبه هزینه‌های مدیریت، امکانات، اجاره تجهیزات، بیمه‌ها و سایر هزینه‌های غیرمستقیم مرتبط با پروژه است.

6.ارزیابی ریسک

پروژه‌های ساختمانی اغلب با مسائل غیرمنتظره، تأخیرها و افزایش هزینه‌ها روبرو می‌شوند. تحلیلگر باید این هزینه‌های غیرمنتظره را در نظر بگیرد.

7. گزارش هزینه

تحلیلگر تمام محاسبات هزینه‌ای قبلی و ارزیابی ریسک را در یک گزارش جامع گردآوری می‌کند که سپس به تصمیم‌گیرندگان ارائه می‌شود.

8.کنترل و نظارت بر هزینه ‌ها

در طول فاز ساخت و ساز، تحلیلگر هزینه ساختمان ممکن است هزینه‌های واقعی برابر با هزینه‌های تخمینی را نیز پایش کند تا اطمینان حاصل شود که پروژه در بودجه باقی می‌ماند.

9.تحلیل انحراف

اگر اختلافی بین هزینه‌های تخمینی و واقعی وجود داشته باشد، تحلیلگر باید انحرافات را شناسایی کرده و علل آن‌ها را تعیین کند.

10.بررسی پس از پروژه

پس از اتمام پروژه، تحلیلگر عملکرد کلی هزینه‌ها را بررسی می‌کند تا پروژه‌های آینده بتوانند از موفقیت‌ها یا اشتباهات گذشته درس بگیرند. این تجزیه و تحلیل می‌تواند بینش‌های ارزشمندی را برای افزایش کارایی هزینه در پروژه‌های آینده ارائه دهد.