مدیریت پروژه

به فرآیند ساختارمند مدیریت پروژه‌های معماری از آغاز تا پایان اشاره دارد و شامل مراحل و فعالیت‌های مختلفی است. در اینجا دسته‌بندی‌ها به ترتیب زمانی معمول آورده شده‌اند:

1.آغازین

2.برنامه ریزی

3.طراحی

4.پیشساخت

5.ساخت

6.نظارت و کنترل

7.خاتمه

8.ارزیابی پس از اشغال

در هر یک از این مراحل، نیاز به انواع مختلفی از تخصص و تمرکز است. در مراحل طراحی، خلاقیت و هماهنگی با چشم‌انداز مشتری از اهمیت بالایی برخوردار است. همانطور که پروژه وارد مرحله ساخت می‌شود، تمرکز به کیفیت، کنترل هزینه و پایبندی به زمان‌بندی‌ها منتقل می‌شود. نظارت و کنترل شامل ارزیابی و تنظیم مکرر است، در حالی که مرحله خاتمه اطمینان حاصل می‌کند که تمام اهداف پروژه محقق شده، مستندات کامل است و مشتری راضی است. مدیریت خوب پروژه در معماری، عناصر هنری و فنی حرفه را تعادل می‌بخشد تا اطمینان حاصل شود که پروژه‌ها نه تنها از نظر زیبایی‌شناختی جذاب هستند بلکه کاربردی، دوام‌پذیر، در حد بودجه و به موقع تکمیل می‌شوند.