مدیریت ساخت در محل

این فاز برای اطمینان از تبدبل صحیح طراحی معماری به اجرا ایجاد شده است. در اینجا مسئولیت‌های کلیدی آن آورده شده‌اند:

نظارت و کنترل سایت

 • بازدیدهای منظم از سایت:برای مشاهده و نظارت بر پیشرفت ساختمانی، اطمینان از هماهنگی آن با هدف‌های طراحی.
 • کنترل کیفیت: بررسی کیفیت مواد و کارگری برای اطمینان از مطابقت آن‌ها با استانداردهای مشخص شده در اسناد ساختمانی.

هماهنگی و ارتباط

 • نقش پیوند:عمل به عنوان یک واسط بین مشتری، پیمانکاران و سایر ذی‌نفعان.
 • حل مشکل: رسیدگی به هرگونه تفاوت یا مشکلاتی که در طول ساخت بوجود می‌آیند و یافتن راه‌حل‌ها برای حفظ پیشرفت پروژه.

مدیریت و بررسی اسناد

 • بررسی نقشه‌های فنی:ارزیابی نقشه‌های فنی پیمانکار در مقابل نقشه‌های طراحی برای تطابق.
 • دستورات تغییر: مدیریت و تایید هر تغییری در طراحی اولیه یا مواد، اغلب به دلیل شرایط سایت یا درخواست‌های مشتری.

رعایت مقررات و قوانین

 • کدهای ساختمان و قوانین:اطمینان از اینکه ساختمان با تمام کدهای ساختمانی، قوانین تقسیم‌بندی زمین و مقررات ایمنی مرتبط است.
 • مدیریت مجوزها:نظارت بر فرآیند دریافت و نگهداری مجوزهای ساختمانی لازم.

جلسات و گزارش ‌دهی

 • جلسات ساختمانی:شرکت در جلسات منظم با تیم ساختمانی برای بحث در مورد پیشرفت، چالش‌ها و هماهنگی کارهای آینده.
 • گزارش‌های پیشرفت: ارائه به‌روزرسانی‌های منظم به مشتریان درباره وضعیت پروژه ساختمانی.

مدیریت ایمنی و ریسک

 • ایمنی سایت:اطمینان از پیروی از پروتکل‌های ایمنی در سایت ساختمان.
 • ارزیابی ریسک:شناسایی خطرات احتمالی در فرآیند ساخت و انجام اقدامات پیشگیرانه برای کاهش آن‌ها.

مدیریت بودجه و برنامه‌ریزی

 • کنترل هزینه:نظارت بر هزینه‌های ساختمانی برای اطمینان از اینکه پروژه در چارچوب بودجه باقی می‌ماند.
 • نظارت بر برنامه‌ریزی:پیگیری برنامه زمان‌بندی ساختمان و انجام تنظیمات لازم برای رعایت مهلت‌ها.

بازرسی نهایی و تحویل

 • بازرسی تکمیل:انجام بازرسی‌های دقیق پس از تکمیل پروژه برای اطمینان از اینکه تمام جنبه‌های ساختمان استانداردهای مورد نیاز را برآورده می‌کنند.
 • تحویل پروژه: تسهیل انتقال پروژه تکمیل شده به مشتری، از جمله ارائه تمام اسناد لازم.

این مسئولیت‌ها نقش معمار را در پل زدن بین طراحی و ساختمان برجسته می‌کنند، با اطمینان از اینکه ساختار ساخته شده به نحو امینانه‌ای نمایانگر چشم‌انداز معماری باشد، در حالی که به محدودیت‌های عملی، قانونی و مالی پایبند است.